Postavy

Seznam účastníků sněmu

Adelheida
Opavská

49

Opavská vévodkyně. Vdaná do přemyslovské rodiny, otec Habsburk. Má syna Mikoláše II. a dceru Hedviku. Jejího manžela, a teď syna, rodina odsouvá na vedlejší kolej, ačkoli to není spravedlivé.

kardinál
Albert

43

Salcburský biskup a kardinál. Pochází z drobnější panské rodiny. Albert je praktický zkušený a zbožný muž.

Anežka
Rakouská

51

Habsburská vévodkyně Anežka Přemyslovna se narodila jako česká princezna, je dcerou Přemysla II. Otakara a Kunhuty Uherské. V krvi jí tedy koluje krev několika královských a velkovévodských rodů – Přemyslovců, uherských Arpádovců, novgorodských Rurikovců a císařské rodiny Štaufů. Jméno dostala po své slavné blahoslavené tetě. Anežka je vdova po císaři Albrechtovi – a matka několika synů, z nichž Fridrich je logickým a jediným legitimním aspirantem na císařskou korunu. Ale jsou tu i její přemyslovské neteře a další
příbuzní v Říši.

Anna
Přemyslovna

26

Jediná pravá česká královna. Manželka Heinricha z Korutan. Problém je, že jejich královský pár má mnoho nepřátel a byli nuceni uprchnout do exilu. Nejhorší je, že za tím stojí i její vlastní sestra a další příbuzní.

Baldwin
Lucemburský

28

Arcibiskup a kardinál, bratr zemřelého císaře, jeden z mocných mužů církve.

Barbora
ze Sovince

52

Je to moudrá a chytrá žena z významné rodiny. Sama se rozhodla pro střízlivý a skromný život ve františkánském klášteře sv. Kláry v Olomouci, ale její původ ji samozřejmě během krátké doby dovedl do čela kláštera.

Beatrix
Bourbonská

17

Mladá dívka z vysoce urozené vévodské rodiny. Má skvělé vychování a mnohé kontakty na královský dvůr v Paříži. Dostalo se jí špičkového domácího vzdělání jako několika dalším podobně urozeným dívkám tvořícím královnin fraucimor a zamilovala se do umění.

Benedikt Redern

37

Benedikt je urozený muž z dobré rodiny. Po předcích zdědil panství rozkročené přes hranice několik království. Nějaké pozemky vˇČechách, nějaké v Sasku, další v Polsku, ale jádro panství je ve Slezsku. Přijal od polského krále Vladislava Lokýtka poslání setkat se na sněmu s některými důležitými lidmi a je co dojednávat. Je to ošemetné, protože samozřejmě se nesmí dostat do sporu s panovníkem žádné ze zemí, kde má statky Ale Benedikt v tom umí chodit. A je pevně rozhodnutý nejen splnit zadání svého krále, ale pěkně na tom vydělat. Vzal s sebou i svou mladší sestru Mathyldu, protože sňatková politika zmůže leccos a tu redernovskou má v rukách on. Co na tom, že sestra má poněkud …naivní představy o světě.
Jeho hra bude z těch náročnějších. Když půjde tvrdě a důsledně za splněním diplomatické mise, nebude to mít snadné, ale může leccos získat. A nemusí si odpírat světské radovánky, které se tu nabízejí.

Berka
z Dubé

37

Berka z Dubé je praktik. Bohaté a silné panství nevybuduje slabý pán a pánbíčkářství nikomu nic nevydělá. Berka dobře ví, že o morálce nejvíc mluví slabí lidé, aby omluvili svou neschopnost. No dobře, Berka je trochu výbušný, ale to je u rytíře spíš klad, ne?

Bertold
jako Hennebergu

29

Bertold pochází ze staré, ale poměrně chudé rodiny. Ale jako mladík kdysi získal místo v osobní stráži Patra z Aspeltu, odkud se velmi rychle vypracoval na velitele a později a vrchního velitele celého Petrova vojska. Přes své mládí získal věhlas a má za sebou pár náročných bitev – ze kterých vždy vyšel jako vítěz. Petr ho pak doporučil za generála Janovu otci a ten ho po Janově korunovaci poslal jako velitele Janova vojska.

Blanka
Lucemburská

14

Mladičká sestra krále Jana. Jan se snaží nahradit jí rodiče a také jí chce trochu obeznámit s velkým světem, jistě proto ji vzal s sebou na sněm.

Boleslav
Lehnický

32

Slezský kníže, manžel Přemyslovny Markéty. Pochází z významné rodiny, která ovládá velkou část Slezska. Když se českým králem stal Jan, Boleslav i s manželkou přijeli do Prahy složit mu lenní přísahu, kterou Boleslav hodlá brát vážně. Byl to dobrý tah: Boleslav protihodnotou získal Slezsko udělené Janem jako královské lého, čímž zaručil své rodině jasné postavení a budoucnost. Do sporu mezi Anno a Eliškou, potažmo jjeich manžely, se nikdy nevměšoval a do Norimberku přijel jako jeden z předních velmožů českého
království.

Caterina
Habsburská

27

Caterina je habsburská princezna. Caterina vnímá, jak žije ve světě, kde hlavní slovo mají rytíři a jí by snad mělo být souzeno sedět v koutě a vyšívat?! Caterina je temperamentní, miluje pohyb, napětí a dobrodružství a nenechá si nic jen tak líbit – ani od svých bratrů.

Celina
de Chatillon

19

Celina je v Norimberku jako vyslanec francouzského krále Filipa, který ji tu roli svěřil přes její mládí, byť napůl s Celiným bratrem Guidem. Pochází ze staré vévodské rodiny, jejíž příslušníci hýbali dějinami. Prapra strýc jako papež Urban II. vyhlásil první křížovou výpravu, jiný prastrýc proslul jako velký křižácký válečník…

Čeněk
z Velhartic

42

Na sněmu mu byla určena role královského herolda, tedy člověka, který běh věcí usměrňuje, moderuje, ale nevměšuje se do hlasování.

Dorota
ze Strakonic

32

Dorota je urozená paní z jedné z nejpřednějších českých šlechtických rodin, příbuzná královny Elišky, a je logicky její dvorní dámou. Dorota je vychovaná jako dobrá křesťanka a šlechtična, a podporuje svou paní.

Eliška
Přemyslovna

23

Eliška je jedinou legitimní českou královnou. Je manželka Jana Lucemburského a dcera Václava II. Největší nepřátele má rozeseté po vlastní široké rodině – a začíná to její starší sestrou Annou a snad ani nekončí. Její královský manžel navíc tolik času věnuje tanci a hudbě a snad to čeká i od ní. A Eliška to bere vážně, protože kolem Jana se neustále točí houf mladých dívek.

Fridrich
Habsburský

29

Fridrich je syn císaře Albrechta, proto logický nástupce na císařský trůn. Současně by po prvorozeném Rudolfovi, který zemřel (byl snad otráven???!!!) mohl vznést nárok na český královský trůn. Jestli tedy tento nezpochybnitelný nárok nepřenechá některému z mladších bratrů.

Gisela
z Kueringu

26

Gisela je z přední rakouské panské rodiny, příbuzná opavských Přemyslovců. Jenže pro neshody s Habsburky vyrostla ve vyhnanství v Praze. Protože si byly věkem blízké, stala se dvorní dámou princezny Anny. Po smrti Václava III. Gisele svitla naděje, že nový král Heinrich domluví s Habsburky vrácení rodinných držav v Dolním Rakousku.

Grifina
ze Šternberka

31

Pochází z významné moravské panské rodiny. Jako malou ji otec poslal na královský dvůr, když byla ještě holkou, poslal ji král na hrad Budyně, kde dva roky pobývala a vyrůstala spolu se svou jen o málo mladší přítelkyní – mladičkou královnou Richenzou. Tak se z Grifiny stala královnina nejvěrnější přítelkyně a dvorní dáma.

Guido
de Chatillon

38

Guido je v Norimberku jako vyslanec francouzského krále Filipa. Pochází ze staré vévodské rodiny, jejíž příslušníci hýbali dějinami. Prapra strýc jako papež Urban II. vyhlásil první křížovou výpravu, jiný prastrýc proslul jako velký křižácký válečník… Guido má spoustu zkušeností, je vzdělaný, zvyklý pohybovat se na královských dvorech, je skvělý tanečník, výborný diplomat. Doufá, že Norimberk není barbarská díra plná tupců. Ale co, kdyby byla, vnese do ní trochu vznešenosti a kurtoazie. S Guidem král poslal iGuidovu mladší sestru Celinu. Král to rozhodl, tak to Guido respektuje. Guido je vzdělaný, orientuje se v poezii i hudbě či tanci. Služba králi – jednou dokonce králi vlastním mečem zachraňoval život – mu zatím nedovolila najít si odpovídající manželku.

Guillaume
de Machaut

19

Guillaume pochází ze staré šlechtické rodiny v Champagni, ale dobrý původ je tak k chlubení, ale prakticky k ničemu. Panství jejich rodiny znamená menší hrádek, k němu pěkná vesnice a pravda nějaká ta pole a vinice kolem, ale žádné bohatství a moc nehledejte. A panství navíc dostal Guillaumům nejstarší bratr, Guillaumovi otec alespoň zařídil teologická studia a to je největší luxus, jaký mu mohl dopřát. Guillaume zatím přijal nižší kněžské svěcení, ale služba svému příteli a králi Janovi je mnohem zajímavější než církevní úřady. Guillaume žije přesně ten život, který považuje za svůj sen. Guillaume je veselá a bezstarostná povaha, života si chce užít. Je kamarád krále Jana, básník, diplomat, geniální hudebník, aspoň to všichni říkají.

Guta
Bavorská

18

Guta je mladá jeptiška v klášteře Klarisek, je sestřenice vévody Ludvíka. Pochází z jedné boční větve rodu Wittelsbachů. Na sněm do Norimberka vyrazila samozřejmě proto, aby pomohla matce představené.

Hadrata
Im Mualim
Mahlaka

48

Hadrata im Mualim je výtečný lékař, vlastně jeden z nejlepších chirurgů na světě, vystudoval kdesi v Orientě, nějakou dobu učil na univerzitě v Montpellier, odkud ho povolal, no původně prostě přeplatil, císař Jindřich Lucemburský. Po smrti císaře se rozhodl ještě pár let zůstat v Evropě, možná už nadobro, kdo ví, a dal se do služeb Jindřichova syna Jana.

Hanuš

42

Hanuš je pražský purkmistr. Nepatří mezi urozené pány, vlastně mezi šlechtu vůbec. Petr z Aspeltu, zemský správce a poradce krále Jana ho ale vyzval, ať na sněm v Norimberku přijede také.

Hedvika
Opavská

19

Hedvika je po tátovi Přemyslovec, po mámě Habsburk. Její dědická práva jsou rozumem vzato větší než práva jejích sestřenic,  pražských Přemysloven. Otec Mikoláš Opavský byl prvorozeným synem krále Přemysla II. a Anežky z Kueringu. Jen zlé intriky způsobily, že ho církev vyřadila z nástupnictví. Doba je ale divoká, leccos se změnilo a je jasné, že její bratr Mikoláš je jediným pravým následníkem na trůn.

Heinrich
Z Korutan

35

Heinrich je český král. Jeho žena Anna je starší sestra Elišky Přemyslovny. Jan ho před pár lety za pomoci povstalců vyhnal z Prahy, ale to je samozřejmě protiprávní. Jako český král má kurfiřtský hlas. A království. Jen ho musí získat zpět. A to je potíž. Jakoby se proti němu všichni spikli.

Jan
Lucemburský

19

Jan je český král, lucemburský hrabě a nástupce na císařský trůn po právě zemřelém otci. Je třeba vytvořit právní systém, srovnat šlechtu do latě, zajistit zákonnost.

Jan Parricida
Habsburský

Jan Parricida je syn staršího bratra císaře Albrechta – Rudolfa. Děd Rudolf I. měl v plánu prvorozenému synovi Rudolfovi (otci Jana Parricidy) přenechat císařský titul a Švábsko. A mladšímu Albrechtovi Rakousko. Jenže otec Jana Parricidy zemřel po náhlé nemoci, dřív než se stal císařem, a císařem se stal Albrecht. To bylo rozumné. Jan byl tehdy ještě kluk. Ale spravedlivé by bylo, aby po svém otci zdědil Švábsko. Jenže strýc Albrecht mu ho přes opakované prosby a naléhání nevydal a obsadil ho svými lidmi. Jan Parricida zažil na vídeňském dvoře spoustu ústrků od strýce i tety i svých bratranců a sestřenic. Až to v něm jednou bouchlo. Našel pár rytířů, které strýc Albrecht okradl podobně, počkali si na něj jednou na cestě, a zabili ho. A poté uprchli, těžko říct kam. A proč se nyní objevil v Norimberku.

Jan (Ješek)
z Falkenštejna

Syn královny vdovy Kunhuty  Uherské a Záviše z Falkenštejna, komtur Řádu německých rytířů. Ve službách řádu Jan Ješek udělal skvělou kariéru, stal se zemským komturem pro Čechy a Moravu. Na sněmu se potřebuje spojit s papežským legátem a vyřídit některé závažné řádové agendy.

 

Ješek
z Vartenberka

32

Ješek patří k mocnému klanu Ronovců. Život Ješka naučil, že je dobré spoléhat sám na sebe, a tak má Ješek své panství slušně vojensky zajištěné a jeho příbuzní za ním často chodí s prosbou o pomoc při různých sporech, kdy nestačí vlídné slovo. Je vyhlášený rytíř bojovník, ve všech smyslech toho pojmu.

Jindřich
z Lipé

49

Jindřich je hlavou rodinného klanu Ronovců. Rozhojnil rozsáhlé rodové panství. V obtížných letech to leckdy znamenalo sáhnout po meči a obhajovat jím to, co by mělo zajistit právo. Tak společně s bratranci vybudovali mocný rodový klan. Jindřich je zdatný i po obchodní stránce a na rozdíl od mnohých urozených pánů ovládá svět financí. Jindřich si je vědomý svého postavení i svých schopností.

Johanka
z Březovic

27

Johanka je z nepříliš bohaté panské rodiny a před lety se provdala za Smila z Lichtenburka z mocného a bohatého klanu Ronovců. Smil byl bohatý, vzdělaný a ušlechtilý muž a Johanka se dostala mezi elitu země.

Judith
Sasská

(18)

Sestra sasského vévody. Bratr ji plánuje provdat vysoko a bohatě v rodině se domlouvalo, že jejím věnem bude Míšeň, což zní velkoryse. Poslední rok před svatbou ji rodina poslala do kláštera v Olomouci a bratr tady na sněmu nejspíš plánuje velkolepou svatbu.

Jutta
Habsburská

21

Dcera nedávno zavražděného císaře Albrechta. Protože vyrostla jako císařova dcera, je jasné, že chce to nejlepší, co je dosažitelné. Má právo to čekat. Miluje hezké oblečení a šparky. Také krásné koně a zajímavé a odvážné muže.

Klára
z Lipé

18

Klára z Lipé je mladší dcera Jindřicha z Lipé. Narozdíl od Markéty, Klára umí od mala tatínka rozesmát, umí být zábavná, možná trochu ztřeštěná a občas udělá ostudu, ale je tak roztomilá a všechno obrátí v žert, že jí to vždycky všichni odpustí. Tedy skoro všichni.

Klement
arcibiskup
Kolínský

68

Klement je syn runkelského hraběte Siegfrieda IV., byl vysvěcen na arcibiskupa. Když nastoupil do úřadu, pustil se plný elánu do mnoha reforem a nových zákonů, které byly schopny zajistit pořádek, prosperitu a zbožnost, ale společnost se zdá rozložená, hodně šlechticů je zcela cynických a bezbožných, mnoho vládců hrabe jen za svůj prospěch. Zbožný člověk, jako Klement je, se s tím srovnává obtížně. V křesťanském světě je moc věcí k nápravě a navíc, po pádu Jeruzalémského království ve Svaté zemi i arménského kilikijského království hrozí vpád nevěřících na Balkán. Křesťané by se měli sjednotit pod praporem víry. Ještě že jsou tu nadějní mladí zbožní velmožové jako vévoda Ludvík nebo jeho bratranec Fridrich.

Konrad
Zbraslavský

63

Konrád z Erfurtu je první opat cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi u Prahy. Ačkoli není nijak zvlášť mocný z titulu svého postavení, patří mezi nejvlivnější představitele Svaté církve království z titulu osobní autority. Spolu se svými bratry pracuje na velké kronice. Má v ní mnoho informací o všech významných rodech a další sbírá. Možná nevědomky mnoho věcí ovlivní a doufá, že že tak udělá ve shodě s Božím záměrem.

Leopold
Habsburský

22

Leopold je syn císaře Albrechta, mladší Fridrichův bratr. Všichni vědí, že Leopold je pracovitý, důsledný a schopný.

 

Lothar
Francký

20

Lothar je bratranec a přítel Ludvíka Bavora i mladého Fridricha Habsburského. Dobrá partička, co společně zažila pár výborných večírků i dalších situací. Budou-li držet pohromadě, mají dobře našlápnuto k tomu nastolit v říši vlastní pořádek. Zatím to vždy fungovalo, tak proč to měnit. Když se císařem stane Fridrich, Lothar za pomoc dostane pár hezkých říšských lén, tedy o důvod víc držet partu.

Ludvík
z Wittelsbachu

19

Bavorský vévoda a falcký kurfiřt. Jeden z nejmocnějších mužů v Říši. Jeho kmotrem je kolínský arcibiskup. Ludvík drží se svými habsburskými a franckými příbuznými. Podle Ludvíka by se církev do řešení poměrů v Říši neměla moc plést. Církev se á starat o víru, vládnout mají králové a vévodové. A samozřejmě císař.

Magdalena
s Landštejn

18

Jeptiška v klášteře Klarisek v Olomouci. Vyrostla na hradě Landštejně a v Třeboni, je dcera významného českého pána. Klášter jí dává možnost najít v knihovně zajímavé knihy a vzdělávat se. To ji přijde zajímavé, možná časem najde svůj životní úděl ve vzdělání a službě Bohu.

Marie
Drughety

20

Marie pochází z francouzské rodiny usazené v Neapoli, ale teď je zde v roli uherského vyslance, v níž zastoupila svého bratra Filipa, který je palatinem krále Roberta z Anjou. Je to složité, ale život její rodiny byl plný zvratů a změn. Na to je zvyklá a je připravená na sněmu co nejlépe hájit zájmy svého krále, udělat přitom dobrou službu bratrovi – a poznat i své někdejší krajany. Marie je skvělý vypravěč a bavič. Je odmalička výborný vyjednavač a proto jí král pověřil úlohou vyslance.

Margarita / Markéta
Přemyslovna

22

Sestra Anny a Elišky, manželka slezského knížete Boleslava Lehnického. Když se její sestry začaly hádat o korunu, rozhodla se věci nekomplikovat a do sporu se nevměšovat. Na rozdíl od svého muže Boleslava, který podpořil krále Jana, se Markéta snaží být nestranná a přijela sem s rozhodnutím obě starší sestry udobřit.

Markéta
z Lipé

19

Markéta má před sebou krásnou budoucnost. Otec ji zasnoubil s Petrem z Rožmberka. Slavnostní dobu, kdy bude pohromadě král a mnozí další významní urození lidé z Evropy, by moc ráda využila ke krásné svatbě. Nejspíš i otec to tak plánuje. A spojení rodu z Lipé a Rožmberků vznikne nepřekonatelný rodový klan v českém království.

Mathylda
Redernu

24

Mathylda je slezská šlechtična a provází na sněm svého bratra, který je vyslancem polského krále. Matylda sice není kdovíjak zkušený diplomat, ale ví, že to nebude snadný úkol a že bratr je poněkud temperamentní a mohl by snadno něco pokazit. Navíc Matylda coby dobrá křeˇťanka nesdílí některé jeho představy a je si jista, že král Vladislav jí nakonec dá zapravdu.
Mathylda je sice mladá, ale rozumná žena, je zbožná a velkorysá. Současně by ale lhala, kdyby řekla, že je ze svého úkolu nešťastná. Naopak. Možnost jet na sněm a účastnit se všeho, co se tu bude odehrávat, je pro ni výzva. Redernové mají statky široce rozkročené a je dobře být v kontaktu a přátelství s několika sousedními védody a králi.

Maxmilián
Habsburský

24

Syn císaře Albrechta. Maxmilián si myslí na to, že jestli Fridrich bude císař, mohl by být českým králem. Nebo by aspoň mohl dostat Rakousko.

Mikoláš
Opavský

28

Syn Mikoláše I. a Adelheidy Habsburské. Po tátovi vnuk Přemysla II. a tedy pravnuk Přemyslovců i Štaufů, po matce synovec Albrechta II. a tedy poloviční Habsburk. Matka říká, že Mikoláš je adept na český trůn, je přece vnuk Přemysla II. a Přemyslovec! Jenže to není tak snadné – církev otce vyřadila z nástupnictví. Mikolášův otec vždy pomáhal svému mladšímu bratrovi Václavovi – a celá rodina i celá země z toho měla užitek.

Odalrich

28

Odalrich je olomoucký biskup, nevlastní bratr pražských Přemysloven, nemanželský syn Václava II. Odalrichova matka Anežka patřila k zemanské rodině ze Sobětic. Celý život tak žije na pomezí dvou světů a ačkoli mu otec zařídil luxusní úřad v Olomouci, Odalrich vždy cítí, jak na něj většina nobility, mezi kterou se pohybuje, kouká spatra.
S pražskou větví rodiny se nikdy moc nestýskal, vlastně ze svých sester osobně poznal jen Elišku, s níž si docela rozuměl – ale je to velmi dávno, oba byli dětmi. Otec ho nechal vychovávat mimo královský dvůr. Odalrich nejdříve žil s matkou na sobětické tvrzi, pak odešel na vychování zbraslavského kláštera, kde získal základní teologické vzdělání, když se uvolnil olomoucký biskupský stolec a otec mu přisoudil hezké místo olomouckého podjáhna s hodností kanovníka, tedy de fakto a dočasného biskupa.

Oldřich
ze Šelmberka

31

Oldřich je hlavou rodinného klanu Buziců. Podle rodinných legend byl zakladatelem rodu Bivoj a Kazi. Ale Oldřich je dost moudrý na to, aby věděl, že legendy jsou dobré pro budování legitimity rodu, ale nejspíš to celé bylo trochu jinak.

Ondřej
z Hradce

35

Patří ke klanu Vítkovců. Je z těch racionálnějších, umí kalkulovat, předvídat, je loyální bratranci Petrovi, ale dobře vidí, jak ostatní chlapi v klanu málo myslí na ekonomiku svých panství. Ondřej umí počítat, vidí dopředu.

Otka
z Hradce

29

Otka (Otýlie) z Hardeka pochází z rakouské panské rodiny, která má své panství na rakouském břehu Dyje. Její manžel Ondřej z Hradce je z mocné a bohaté rodiny z Hradce, která patří ke klanu Vítkovců.

Otto
Habsburský

26

Syn císaře Albrechta a vnuk Rudolfa I. Habsburského. Přijel podpořit svého bratra Fridricha na jeho spravedlivé cestě k titulu římského krále a později císaře. Určitě ho čekají různá jednání, ale bude zde příležitost setkat se s mnohými moudrými a vzdělanými muži z celé Evropy – a to Ottu přitahuje.

Perchta
z Rožmberka

55

Vdova po Jindřichovi z Rožmberka a matka Petra. A protože je Petr poměrně mladý kluk, je na Perchtě, aby řídila celý vítkovský klan. Z Petra bude jednou velký politik a diplomat, ale zatím je třeba, aby poslechl zkušenější matku. Svému synovi Petrovi zajistila nejlepší možné vzdělání a s Jindřichem z Lipé domluvila geniální politické spojení: Petr se zasnoubil s Markétou z Lipé. Protože teď kolem volby římského krále bude pohromadě skvělá společnost, ráda by ji využila k uspořádání krásné svatby, která se bude moci měřit s těmi královskými. Jindřich se tvářil, že se mu ten nápad také líbí, takže teď to chce jen zorganizovat, získat církevní hodnostáře, aby svatbě dali správný punc a bude to!

Petr z
Aspeltu

73

Petr z Aspeltu pochází z významné patricijské rodiny v Trevíru. Studoval práva na univerzitě v Padově a dále v Paříži medicínu, teologii a filozofii. Mezi Petrovy učitele patřili nejlepší učitelé a vědci doby. Církevní dráhu kombinuje s drahou lékařskou – a za život nasbíral mnoho církevních hodností a také lékařské zkušenosti. Krom toho, že je mohučským arcibiskupem a kardinálem, je  vyhlášený jako lékař. Bůh prostě byl k Petrovi štědrý. A on se to snaží vracet. Všechno své umění a své síly vkládá nikoli do budování osobní kariéry, ale pro dobro církve, říše – a s ní spojeného českého království. Pravda, s ním ho spojují i léta, kdy sloužil Václavovi II. jako zemský správce a chvíli byl i domácím učitelem dnešní královny Elišky. I proto k té rodině má blízký vztah.

Petr
z Rožmberka

30

Petr je hlavou klanu Vítkovců. Má výborné vzdělání, kontakty, postavení i peníze. A má našlápnuto postavení a majetek rodiny posunout zase o kus dál. Je zasnoubený s dcerou Jindřicha z Lipé Markétou a vypadá to jako geniální politický tah – pokud se tyhle dva rody spojí, bude to mocná koalice.

Raimund
della Torre

44

Biskup a patriarcha Aquileie, jedna z nejvýš postavených postav v církvi. Papežský legát. Možná příští papež. Raimundovým programem je navrátit papežovo sídlo tam, kam patří a k odpovídající úctě k církvi dohnat i zpupné světské panovníky, kteří si snad myslí, že jejich vláda nevychází od Boha a tedy jsou snad na roveň autoritě církve!

Richenza

27

Richenza je coby dědička polského trůnu bez debaty hlavou klanu, ať si bratranec Vladislav Lokýtek říká co chce. Ale je také trojnásobnou královskou vdovou. Macecha Elišky a Anny. Řekněte, jestli není peklo!. Přitom Richenza vládnout umí. Má lepší vychování než Eliška, je hezčí než Eliška, chytřejší než Eliška, proč má být královnou Eliška?! Richenza usiluje o trůn, to je logické.

Rixa Falcká

(45)

Rixa je matka Lothara franckého vévody. A jako každá matka miluje svého syna. Ať už je jakýkoliv. A Rixa miluje Lothara mateřskou láskou, která nezná hranic.

Rudolf
Sasský

Sasský vévoda Rudolf z kdysi rozvětvené rodiny Askánců s Přemyslovci nikdy neměl problém a vycházeli spolu dobře. Na říšský sněm míří s potřebou vyřešit některé velké nespravedlnosti, které se v Říši za zmatků v poslední době staly. Rudolf je právoplatným dědicem Braniborska, jenže to s pominutím práva obsadili sousední Wittelsbachové. A to se musí vyřešit a nastolit právo. Že se schází říšský sněm, je jedině dobře, bude příležitost to projednat s ostatními kurfiřty i s novým císařem.

Scholastika
z Valdeka

49

Vlastním jménem Bohuslava z Valdeka a Vartenberka. Scholastika vyrostla jako dcera mocného pána z rodu Ronovců, který si vybudoval hrad Vartenberk, Ješek je jejím synovcem. Je matka Viléma a Zbyňka z Rožmitálu a macecha Oldřicha ze Šelmberku. Utekla do kláštera, když se její synové rozhádali a Vilém se Zbyňekm vyhnali Oldřicha. Padl na ní pocit smutku a zmaru a utekla před světem. Nakonec našla útočiště v olomouckém klášteře klarisek u svaté Kláry: Rozhodla se, že bude zbytek života věnovat studiu, modlitbám a péčí o potřebné. Přijala řeholní jméno Scholastika a snaží se navždycky odstřihnout od své minulosti, která jí přinesla
tolik zklamání.

Smil
z Lichtenburka

37

Smil patří k jednomu z nejmocnějších rodových klanů – Ronovců. Jeho hrad Lichtenburk patří k výstavným pohodlným sídlům. Smilova žena Johanka jistě brzy počne potomka, tak Smil má v životě všechno, co si šlechtic může přát. A protože mu rodiče dopřáli dobré vzdělání, věnuje se studiu a vědě. Snaží co nejpoctivěji nahlédnout do tajů medicíny i přírodních věd. Sbírá vzácné spisy nemnoha autorů, jejichž práce v tomto oboru za něco stojí.

Sibyla
z Lichtenburka

(25)

Sibyla je sestra Smila z Lichtenburka. Od dětství tíhne k víře. Jednoho dne se jí začala zjevovat Panna Marie, a Sibyle se tak dozvídá zajímavá Boží sdělení. Má značný ohlas a mnoho lidí na její slova dá. Po dohodě s bratrem proto odešla do kláštera klarisek v Olomouci. A mnoho žen za ní chodí pro radu, podporu či útěchu. Až někdy má pocit, že matka představená na její popularitu trochu žárlí a budou si o tom musel promluvit.

Vilém
z valdeku

29

Vilém stojí v čele klanu Buziců, který sice není ani nejbohatší ani nejmocnější ale Vilém to s lidmi umí, a zdá se, že královna Eliška si všimla jeho. schopností.

Viola
Těšínská

23

Vilola je jediná legitimní česká královna. Je vdova po posledním legitimním králi z Přemyslovské dynastie – Václavovi III. Jenže momentálně žije ve vyhnanství v klášteře Klarisek v Olomouci. Chápe, proč se na trůn natlačily princezny z rodiny Přemyslovců, ale královnou-vdovou je přece Viola! Tedy ano, Richenza také svého času, ale mezitím byl králem Violin muž Václav III.

Vítek
z Landštejna

42

Patří ke klanu Vítkovců. Půlka jeho panství leží na české a půlka na rakouské straně hranice. Vítek je rozený válečník, miluje lov a turnaje, a je yhlášený bojovník. Není na nějaké dlouhé řečnění a smlouvání, rytíř má věci řešit hned a napřímo.

Zbyněk
z Rožmitálu

25

Zbyněk přijel na sněm proto, aby pomohl bratrovi Vilémovi v jeho velkých plánech. A také potřebují definitivně dořešit spor s proradným nevlastním bratrem Oldřichem ze Šelmberku. Zbyněk je přímý chlapík, rytíř a bojovník, jak má být.

Žofie
z Weitmille

19

Mladá dívka, která pochází ze zapomenuté zemanské rodiny na hradeckém panství. Ale spřátelily se s paní Otkou z Hradce a Žofie jí dělá komornou.

Tablo přehled chlapečků

I když je hra historická, je výběr postav herní, postavy se ve hře mohou (tedy skoro jistě to udělají!) zachovat jinak než jejich historické předobrazy. Na základě přihlášky vám pošleme předvýběr. Zkuste přemýšlet víc o tom, co si chcete zahrát a užít, než vzpomínat, jaká byla ona historická postava. Ve hře je spousta opravdových padouchů, kdo je hrajete rádi, užijete si! Mnohé postavy překvapí a mají minulost, zážitky, cíle, motivy, sympatie nebo nenávisti, o kterých žádní historici neví, proto nám důvěřujte, když vám nabídneme třeba někoho trochu jiného, než jste si mysleli. Samozřejmě si můžete říct, že chcete zažít příběh právě nějaké konkrétní a sehrát ho zcela po svém, pak nám to, prosím, dejte vědět už do přihlášky.

Ani mapy nejsou tím, nad čím by se hrálo. Není to RPG. Ale třeba leckomu pomůžou v orientaci kdo je kdo, kde leží které panství a jak si kdo asi tak stojí.